Vet celebrates 100th birthday

Vet celebrates 100th birthday