Lexie Walker

Lexie Walker

First Alert Meteorologist


Recent Articles by Lexie

  First Alert Forecast (4/16AM)

  First Alert Forecast (4/15AM)

  First Alert Forecast (4/14AM)

  First Alert Forecast (4/13AM)

  First Alert Forecast (4/12AM)

  First Alert Forecast (4/8AM)

  First Alert Forecast (4/7AM)

  First Alert Forecast (4/6AM)

  First Alert Forecast (4/5AM)

First Alert Forecast (4/3PM)

  First Alert Forecast (4/2AM)

  First Alert Forecast (4/1AM)

  First Alert Forecast (3/31AM)

  First Alert Forecast (3/30AM)

  First Alert Forecast (3/29AM)

  First Alert Forecast (3/26AM)

  First Alert Forecast (3/25AM)

  First Alert Forecast (3/24AM)

  First Alert Forecast (3/23AM)

  First Alert Forecast (3/22AM)

  First Alert Forecast (3/19AM)

  First Alert Forecast (3/18AM)

  First Alert Forecast (3/17AM)

  First Alert Forecast (3/16AM)

  First Alert Forecast (3/15AM)

  5th Season: Outdoor emergency sirens

  First Alert Forecast (3/12AM)

  First Alert Forecast (3/11AM)

  First Alert Forecast 3/10AM)

First Alert Forecast (3/9AM)